İnsanların qəlbinə sevgi və dostluq hissini bəxş edən Allahdır. Bu bir çox ayədə qeyd edilmişdir. Məsələn, bir ayədə Allahın möminləri bir yerə gətirdiyi, onların arasını düzəldərək qardaş etdiyi belə bildirilmişdir:

Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın! Allahın sizə olan nemətini xatırlayın ki, siz bir-birinizə düşmən idiniz, O, sizin qəlblərinizi birləşdirdi və Onun neməti sayəsində bir-birinizlə qardaş oldunuz. Siz odlu bir uçurumun lap kənarında idiniz. O, sizi ondan xilas etdi. Allah Öz ayələrini sizə beləcə bəyan edir ki, bəlkə doğru yola gələsiniz. (Ali İmran surəsi / 103)

Başqa ayələrdə də Allahın iman gətirənlərə sevgi və şəfqət bəxş etdiyi bildirilmişdir:

Üstəlik Öz tərəfimizdən bir şəfqət və paklıq da bəxş etdik. O, müttəqi idi. (Məryəm surəsi / 13)
İman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün Mərhəmətli Allah qəlblərdə bir sevgi yaradacaq. (Məryəm surəsi / 96)
Ünsiyyətdə rahatlıq tapasınız deyə, sizin üçün özünüzdən zövcələr yaratması, aranıza məhəbbət və mərhəmət salması da Onun dəlillərindəndir. Həqiqətən, bunda düşünənlər üçün ibrətamiz dəlillər vardır. (Rum surəsi / 21)

Allah möminlərlə onlara düşmən olan insanlar arasında da sevgi yaradacağını bildirir. Bu həm möminlərin, həm də digər bütün insanların qəlblərinin Allaha aid olduğunu göstərir.

Ola bilsin ki, Allah sizinlə ədavət bəslədiyiniz kimsələr arasında dostluq yaratsın. Allah hər şeyə Qadirdir. Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir. (Mumtəhənə surəsi / 7)

Bir çox insanın ən böyük səhvlərindən biri də yalnızca əməllərinə görə sorğu-sual olunacaqlarını zənn etmələridir. Halbuki Allah insanları niyyətinə, düşüncələrinə və qəlblərində gizlətdiklərinə görə də hesaba çəkəcəkdir:

Göylərdə və yerdə nə varsa, Allahındır. Siz içərinizdə olanı üzə çıxarsanız da, gizlətsəniz də Allah buna görə sizi hesaba çəkəcək. O, istədiyini bağışlayar, istədiyinə də əzab verər. Allah hər şeyə qadirdir. (Bəqərə surəsi / 284)

Allah düşmənçiliyi olan insanlarla da möminlər arasında sevgi yaradacağını bildirir. Bu həm möminlərin, həm də digər bütün insanların qəlblərinin Allaha aid olduğunu göstərən bir başqa ayədir:

Ola bilsin ki, Allah sizinlə ədavət bəslədiyiniz kimsələr arasında dostluq yaratsın. Allah (hər şeyə) Qadirdir. Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir. (Mumtəhənə 7)