Kainat, içindəki bütün canlı və cansız varlıqlarla birlikdə Allahındır. Allah bunlardan istədiyini dilədiyi insanlara bəxş edər. İnsanlara ruzi və bol məhsul verən, nemət bəxş edən və onları zənginləşdirən Allahdır. Ayələrdə bildirildiyi kimi, Allah qullarından istədiyinə bol ruzi verib, istədiyindən də onu alar və bunların hamısını xeyir və hikmətlə edər. Ruzisi bol olan da, azalan da bunlarla imtahan edilir. Allahın verdiyi nemətlərlə yolunu azmayan, hər biri üçün Allaha şükür edən, bu nemətlər alındıqda isə Allaha təvəkkül edərək səbir edənlər Allahın razı olduğu qullardır. Hz. Süleymanın (əs) Quranda bildirilən sözləri Allahın nemətlərinin insanlar üçün sınaq olduğunu ifadə edir:

Kitabdan xəbəri olan bir başqa kimsə isə belə dedi: “Mən onu sənə bir göz qırpımında gətirərəm!” Süleyman taxtı yanında hazır durmuş görən kimi dedi: “Bu, Rəbbimin lütfündəndir ki, məni sınağa çəksin, görək şükür edəcəyəm, yoxsa nankor olacağam! Kim şükür etsə, ancaq öz xeyrinə şükür etmiş olar, kim də nankor olsa, bilsin ki, həqiqətən, Rəbbim onun şükrünə möhtac deyildir, Səxavətlidir!” (Nəml surəsi / 40)

Hz. Süleymanın (əs) Quranda bildirilən “Bu, Rəbbimin lütfündəndir ki, məni sınağa çəksin, görək şükür edəcəyəm, yoxsa nankor olacağam!” ifadəsi nemətlərin insanlara nə üçün verildiyini ifadə edir.

Allah dünya həyatının bəzəyi olaraq Quranda bildirdiyi mal-mülkü, övladları, həyat yoldaşını, qohumları, mövqeyi, etibarı, zəkanı, gözəlliyi, sağlamlığı, gəlirli ticarəti, müvəffəqiyyəti, qısası, hər cür neməti insanı imtahana çəkmək üçün ona bəxş edir.

Dünyada Allaha inanmadığı halda bolluq və nemətlər içində yaşayan, bərəkətli torpaqlara və sağlam uşaqlara sahib olan, uzun ömür sürmüş və hələ də yaşayan bir çox insan vardır. Bu insanlar sahib olduqları ilə Allahı razı salmaq və Onun rizasını qazanmaqdansa lovğalanır və Allahdan uzaqlaşırlar. Gündən-günə daha çox günah işləyən və küfrləri artan bu insanlar sahib olduqlarının onlar üçün xeyirli olduğunu zənn edirlər. Allah Quranda bu insanlara verdiyi nemətlərin və möhlətin hikmətini və sirlərini bu ayələrdə izah etmişdir:

Onların nə malları, nə də övladları səni təəccübləndirməsin. Allah bunlarla, bu dünyada onlara əzab vermək və onların kafir olaraq canlarının çıxmasını istəyir. (Tövbə surəsi / 85)
Sən onları bir müddət öz cəhaləti içində burax! Yoxsa günahkarlar elə hesab edirlər ki, onlara var-dövlət və övlad verməklə onlara yaxşılıq etməyə tələsirik? Xeyr, onlar bu işin fərqinə varmırlar. (Muminun surəsi / 54-56)

Ayələrdə bildirildiyi kimi, həmin insanlar əməllərini düzəltmədikcə, sahib olduqları nemətlər onlar üçün şər olur. Onlara verilən müddət günahlarının daha da artması üçündür. Vaxtı çatdıqda isə nə malları, nə övladları, nə də statusları onları əzabdan qurtara biləcək. Necə ki, Allah Məryəm surəsində öncəki nəsillər arasında da zəngin yaşayan qövmlərin olduğunu, lakin bu nemətlərin onları əzabdan qurtarmadığını bildirmişdir:

Biz onlardan əvvəl var-dövlət və zahiri görünüşcə onlardan daha üstün olan neçə-neçə nəsilləri məhv etdik.
(Məryəm surəsi / 74)

Bu ayədən sonra isə bu insanlara möhlət verilməsinin sirri belə izah edilmişdir:

De: “Qoy Mərhəmətli Allah azğınlıqda olan hər kəsə uzun müddət möhlət versin! Nəhayət, özlərinə vəd olunan ya əzabı, ya da o Saatı gördükləri zaman onlar kimin məqamının daha pis, kimin ordusunun daha zəif olduğunu biləcəklər”. (Məryəm surəsi / 75)
Mən onlara möhlət verəcəyəm. Şübhəsiz ki, Mənim hiyləm sarsılmazdır. (Əraf surəsi / 183)

Allah sonsuz ədalətli və mərhəmətlidir. Hər şeyi hikmət və xeyirlə yaradır. Hər bir insan etdiyinin qarşılığını əskiksiz alır. Bunu bilən möminlər ətrafda baş verən hər bir hadisəyə Allahın yaratdığı hikmət və xeyiri görmək niyyəti ilə baxırlar. Əks təqdirdə insanlar həqiqətlərdən uzaq, yalançı həyat yaşayırlar.