Dünyadakı hər insanın özünə görə doğru və yanlışları vardır və bu doğruların mənbəyi də hər kəsdə fərqlidir. Kimisi oxuduğu kitabı, kimisi ətrafında gördüyü bir insanı, kimisi hər hansı siyasətçini, kimisi isə bir filosofu özünə rəhbər seçir. Halbuki ən doğru və insanı xilas edən yeganə yol Allahın insanlar üçün seçdiyi dindir. Bu yolda da insanın tək hədəfi Allahın razılığını, rəhmətini və cənnətini qazanmaqdır. Digərləri insanlara nə qədər gözəl və cəlbedici görünsə də aldadıcıdır.

Hər biri dünyada və axirətdə sonsuza qədər davam edən müsibətə, ümidsizliyə, bədbəxtliyə və əzaba sürükləyir. Kimin doğru yolu tapdığı isə Quranda bildirilən sirlərdən biridir. Bunlara tabe olanlar Allahın doğru yola yönəldərək Cənnətinə qəbul etdiyi qullardır.

Bir insan doğru yola yönəlmək üçün hər şeydən əvvəl iman gətirməlidir. Əgər bir insan göylərin, yerin və bu ikisi arasındakıların tək sahibi və yaradıcısının Allah olduğuna və dünyada var olma məqsədinin Allaha qulluq etmək olduğuna iman gətirib Allah rizasını axtararsa, Allah da onu doğru yola yönəldər. Allaha, axirətə və Qurana olan iman isə qəti iman olmalıdır. Bəzi insanlar nə qədər iman gətirdiklərini söyləsələr də, imanlarında şübhə və ya zəiflik olur. Bu insanlar inkarçılarla birlikdə olduqda onların təsiri altına girib asanlıqla din əxlaqını yaşamaqda zəiflik göstərir, Allaha və dinə qarşı münasibət göstərə bilirlər. Halbuki Allahın doğru yola yönəltdiyi qullarının imanı qəti və şübhəsizdir:

(Qoy elm verilən kəslər, bu Kitabın Rəbbin tərəfindən göndərilmiş həqiqət olduğunu bilsinlər ki, ona inansınlar və qəlbləri ona bağlansın. Şübhəsiz ki, Allah iman gətirənləri doğru yola yönəldər. (Həcc surəsi / 54)

İman gətirənlərin tam təslim olaraq Allaha yönəlməsi, qəlb rahatlığı ilə Allaha bağlanması da doğru yolu tapmağın sirridir. Allaha iman gətirən və axirətdən qorxan möminin dünya hərisliyi yoxdur. Məqsədi yalnızca Allahı razı salmaqdır. Buna görə də mömin hər vəziyyətdə və hər davranışında Allaha yönələr, Allahın onu imtahan etdiyini bilərək hər bir hadisədə Allahın onun üçün yazdığı qədərə tabe olar. Allah təslim olanları doğru yola yönəldəcəyini belə bildirmişdir:

Sizə Allahın ayələri oxunduğu və Onun Elçisi sizinlə olduğu bir vaxtda, siz necə küfr edirsiniz? Kim Allaha möhkəm bağlanarsa, həqiqətən də, doğru yola yönəlmiş olar. (Ali İmran surəsi / 101)
O:Allah Nuha tövsiyə etdiyini, sənə vəhy etdiyimizi, İbrahimə, Musaya və İsaya tövsiyə etdiyimizi sizin üçün də dində qanun etdi: “Dinə doğru-düzgün etiqad edin və onda bölünüb firqə-firqə olmayın!” Sənin dəvət etdiyin tövhid müşriklərə ağır gəldi. Allah istədiyi kəsi Özü üçün seçər və Ona üz tutanı Özünə tərəf yönəldər. (Şura surəsi / 13)

Doğru yola yönəlmək istəyən qullarına Allahın digər əmri də belədir:

... Əgər onlar özlərinə verilən öyüd-nəsihətlərə əməl etsəydilər, əlbəttə, bu, onlar üçün daha xeyirli və daha mükəmməl olardı. Onda Biz də onlara Öz tərəfimizdən böyük bir mükafat verər və onları doğru yola yönəldərdik. (Nisa surəsi / 66-68)

Allahdan qorxan möminlər hər zaman səhvlərini düzəltmək və Allahın ən çox razı olduğu əxlaqa yiyələnmək üçün çalışırlar. Ancaq xətaları sürətlə düzəltmək və doğru yola yönəlmək üçün təvazökar olmalıdırlar. Təvazökar və təmizlənmək istəyən bir insan ən birinci Allahın əmrlərini tam yerinə yetirər. Saleh möminlər isə bir-birilərinin vəliləridir. Bir-birilərinə yaxşılığı əmr edir, pisliklərdən çəkindirirlər. Buna görə də möminlər bir-birilərinin verdiyi öyüd-nəsihətlərə qarşı təvazökar olmalı, səhvini ona deməsinin axirəti üçün böyük nemət olduğunu bilərək deyilənlərə əməl etməlidir. Verilən öyüdə qulaq asan insan səhvlərini sürətlə düzəldəcək və Allahın ayədə bildirdiyi kimi, doğru yola yönələcəkdir. Allah şeytana uymayan, Qurana və gözəl əxlaqa çağıran insanlara tabe olan qullarına belə müjdə vermişdir:

Tağuta ibadət etməkdən çəkinib Allaha üz tutanlara müjdə vardır. Qullarımı müjdələ! O kəslər ki, sözə qulaq asıb onun ən yaxşısına tabe olurlar, onlar Allahın doğru yola yönəltdiyi şəxslərdir. Ağıl sahibləri də məhz onlardır. (Zumər surəsi / 17-18)